Ekoi headdress on wooden stand, Nigeria

Previous page